جهت فروش تجهیزات پزشکی غیر خانگی، فروش به صورت b2b است و تنها به مراکز درمانی فروخته می شود.